Regulamin

 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz.11:00 dnia następnego.
 • Zakwaterowanie odbywa się w godzinach 14:00-20:00.
 • Należność za pobyt pobierana jest w całości w dniu przyjazdu.
 • W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w opłaconym terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 • Osoba wynajmująca pokój nie może udostępniać go osobom trzecim nieobjętym rezerwacją.
 • Gość może przyjmować w pokoju wizyty osób niezakwaterowanych w obiekcie wyłącznie za zgodą Gospodarzy. W przypadku uzyskania takiej zgody osoby niezameldowane mają obowiązek opuścić obiekt przed godziną 22:00
 • Opuszczając obiekt prosimy zamykać swój pokój i drzwi wejściowe na klucz.
 • W przypadku zagubienia klucza Goście ponoszą koszty związane z wymianą zamka.
 • Podczas nieobecności Gości możemy wejść do wynajmowanego pokoju, jeżeli zajdzie nieprzewidziana potrzeba (zamknięcie okna przed burzą, wyłączenie pozostawionego światła itp.).
 • W ośrodku obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 6.00. Osoby przebywające na terenie obiektu w tych godzinach mają obowiązek zachowywać się tak, aby nie zakłócić spokoju innych gości.
 • Na terenie obiektu obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA TYTONIU!
 • Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w wynajmowanym pokoju i na terenie obiektu.
 • Zawinione przez Gości zniszczenia, uszkodzenia zostaną wycenione według obowiązujących cen rynkowych i dodane do kwoty całkowitego rozliczenia.
 • Goście korzystający z naszych usług zobowiązani są do przestrzegania niniejszego REGULAMINU, zasad współżycia społecznego, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 • Zabrania się używania w wynajmowanych pokojach czajników elektrycznych, grzałek elektrycznych, urządzeń grzewczych i innych tego typu urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 • Prosimy o zachowanie czystości i porządku w kuchni i w pokoju we własnym zakresie.
 • Prosimy w miarę możliwości o segregację odpadów (szkło, plastiki, puszki, papier), zostawiając je w kuchni przy koszu na śmieci.

Prosimy o dotrzymywanie zasad przedstawionych w niniejszym regulaminie i wierzymy, że w/w ograniczenia spotkają się ze zrozumieniem.
Ograniczenia te zostały narzucone, aby stworzyć dobre warunki zakwaterowania dla wszystkich naszych Gości.

Rozpoczęcie korzystania z usługi jest równoznaczne ze znajomością REGULAMINU i zaakceptowaniem przez Gościa wszystkich obowiązków i warunków tutaj wyszczególnionych.